O Kongresie

Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy nadsyłać do 30 kwietnia 2014 r. według formularza zgłoszeniowego 

 pobierz formularz
 

 • Uczestnikami Kongresu są pracownicy dydaktyczni i naukowi różnych dyscyplin naukowych oraz praktycy zajmujący się szeroko pojętą problematyką europejską.
 • Opłata za uczestnictwo wynosi dla

- pracowników samodzielnych (profesor, dr hab.) oraz osób spoza środowiska naukowego – 400 zł.,

- doktorów 350 zł.,

- doktorantów i asystentów 250 zł,

- studentów 100 zł.

 • Opłata obejmuje udział w panelach i sesji plakatowej, dwa obiady, lunch, kolację, uroczystą kolację, część artystyczną, publikację referatu (w przypadku jego akceptacji przez Radę Programową Kongresu) oraz materiały kongresowe (publikacja główna Kongresu - publikacja kongresowa, informator o uczestnikach Kongresu, sponsorach, ekspertyzy)
   
 • Zakwaterowanie uczestników Kongresu jest płatne ze środków własnych uczestników. Oferta Organizatora, obejmująca hotele w trzech standardach: ekonomiczny, standard i podwyższony (zróżnicowane cenowo), znajduje się w zakładce Miejsce - podzakładka Noclegi (tutaj). Skorzystanie z propozycji będzie wymagało zarezerwowania przez uczestnika pokoju w jednym z proponowanych hoteli. Będzie to wymagało bezpośredniego kontaktu uczestnika z hotelem. Rezerwację prosimy dokonać w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. - START hotel ARAMIS, START hotel ATOS, BEST WESTERN Hotel Portos; Hotel Harenda - do 30 czerwca 2014 r. Podczas rezerwacji prosimy podać hasło, które otrzymają Państwo wraz z akceptacją Państwa zgłoszenia. Brak rezerwacji oznacza, że uczestnik zostanie zakwaterowany we własnym zakresie. Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem informacji o hotelu w którym się Państwo zakwaterują (ewentualnie nr pokoju), na stronie Kongresu, w tabeli Lista uczestników, prosimy o przesłanie tych danych na adres e - mail Organizatora (kongreseuropeistyki@uw.edu.pl).
   
 • Uczestnictwo w Kongresie umożliwia udział w panelach plenarnych, zamawianych i ogólnodostępnych oraz w sesji plakatowej. W rejestracji otwartej możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa biernego - pozycja "słuchacz" w formularzu zgłoszeniowym (wszystkie rodzaje paneli i ekspozycja plakatów naukowych). Możliwe jest też zgłaszanie paneli ogólnodostępnych jako ich moderator (mile widziane są panele w językach kongresowych) - pozostałych typów paneli nie można zgłaszać w rejestracji otwartej. Ponadto możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa w panelu ogólnodostępnym (nie jako moderator). Uczestnictwo w danym panelu ogólnodostępnym (nie jako moderator) może być zgłoszone, po wcześniejszym zaproszeniu/uzgodnieniu przez jego moderatora podczas formowania składu panelu. Możliwe jest też zgłoszenie uczestnictwa (nie jako moderator) w jednym z paneli ogólnodostępnych, które zostaną opublikowane na stronie Kongresu (poniżej - tutaj) i zaznaczone jako panele z możliwością dołączenia kolejnego/kolejnych członka. Wszystkich uczestników Kongresu zapraszamy do zgłaszania plakatów naukowych (zgłoszenie plakatu naukowego nie wyklucza możliwości zgłoszenia/udziału w panelu).
 • Tematy paneli ogólnodostępnych powinny odnosić się do następującej problematyki: metodologia badań europejskich; historia Europy; prawo i instytucje europejskie; polityki Unii Europejskiej; europejskie studia subregionalne; kultura, komunikowanie i marketing europejski.
   
 • Panele zamawiane i ogólnodostępne składają się z dwóch części. Pierwsza część, trwająca nie więcej niż połowa przewidzianego na panel czasu, to dyskusja między panelistami, dla której punktem odniesienia są problemy stawiane przez moderatora /istnieje możliwość wcześniejszego ich uzgodnienia z uczestnikami panelu/. Nie przewidujemy prezentowania (odczytywania) referatów przez panelistów. Drugą część panelu ma stanowić dyskusja ze słuchaczami panelu.
 • Plakat naukowy jest nowoczesną i zdobywającą coraz większą popularność formą prezentacji naukowej. Jego przewaga nad tradycyjnym uczestnictwem w Kongresie polega na tym, że liczne panele odbywają się równocześnie. Z tego względu często nie jest możliwe wysłuchanie wszystkich uczestników, poruszających interesującą danego naukowca problematykę. Plakaty naukowe będą natomiast eksponowane przez cały czas trwania Kongresu (będą też zamieszczone na stronie internetowej Kongresu – przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu). Ich ekspozycja w jednym miejscu daje możliwość szybkiego rozpoznania poruszanych problemów i wyboru tych, które wzbudzają szczególne zainteresowanie. Możliwe jest wtedy dokładne zapoznanie się z prezentacją każdego autora plakatu, którego problematyka zainteresowała danego uczestnika. W ten sposób badacz ze swoją prezentacją ma możliwość dotarcia do wszystkich uczestników Kongresu a nie jedynie do uczestników panelu, w którym występuje. Zainteresowane osoby mają możliwość, od razu zapoznać się z autorem i przedyskutować wzbudzające zainteresowanie kwestie. Z tego względu plakat naukowy daje też możliwość nawiązywania nowych znajomości naukowych. Jest formą prezentacji własnej osoby. Do plakatu naukowego można dołączyć wizytówki i publikacje związane z jego tematyką.

  Plakat naukowy – poster jako forma prezentacji naukowej jest tworzony w celu przedstawienia w sposób zwięzły i przejrzysty wybranej przez autora problematyki.

  Wymogi formalne:

  Prosimy o przygotowanie plakatów w orientacji pionowej, w formacie A1. Na górze plakatu – ponad tytułem prosimy o zamieszczenie wyśrodkowanego elementu identyfikacyjnego Kongresu (do pobrania na stronie Kongresu w zakładce I Ogólnopolski Kongres Europeistyki – podzakładka – Materiały do pobrania - tutaj). Plakaty (w wersji elektronicznej) należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do 30 kwietnia 2014 r.

  Wskazówki (mające na celu ułatwić tworzenie plakatu – nie są obowiązującymi normami) dotyczące tworzenia plakatu naukowego:

  - należy pamiętać o naturalnym rozłożeniu elementów na plakacie – poza wyśrodkowanym elementem identyfikacyjnym i tytułem, kolejne elementy powinny być umieszczone począwszy od  lewego górnego rogu w układzie poziomym, a ostatni w prawym dolnym rogu plakatu,

  - na górze powinien być zamieszczony tytuł (czcionka o dużym rozmiarze, aby wyróżniał się od reszty tekstu i był widoczny z odległości ok. 5 - 6 m.),

  - pod tytułem powinny być zamieszczone dane osobowe autora (np. imię, nazwisko, afiliacja, adres, e – mail, nr tel.  służbowego, ewentualnie strona internetowa),

  - obok danych osobowych można zamieścić zdjęcie autora, które ułatwi jego identyfikację podczas Kongresu,

  - poniżej należy zamieścić blok tekstowy będący krótkim wprowadzeniem do poruszanej przez autora tematyki,

  - kolejny blok tekstowy powinien zawierać syntetyczne przedstawienie problemu,

  - następny element może być zwięzłym przedstawieniem materiału badawczego,

  - w kolejnym bloku powinny być przedstawione metody badawcze,

  - następny element powinien zawierać przedstawienie wyników badań,

  - kolejny fragment może być poświęcony dyskusji (przedstawieniu – jeśli są – innych stanowisk) naukowej,

  - ostatni element powinien zawierać wnioski

  Poniżej przedstawiony został przykładowy rozkład plakatu naukowego

                   

Każdy blok tekstowy powinien rozpoczynać się nagłówkiem. Treść nie powinna być litym tekstem. Powinna składać się z krótkich punktów (ewentualnie podpunktów) i mieć zwięzły charakter.

Tło powinno kontrastować z elementami graficznymi. Czcionka użyta do tworzenia bloków tekstowych powinna być odpowiedniej wielkości, aby była widoczna z odległości ok. 2 m.

Lista paneli plenarnych i ich skład osobowy

Lista zawiera dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich opublikowanie na stronie Kongresu

 

  tytuł panelu uczestnicy
1. Bilans członkostwa Polski w Unii - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne  
2. Polska i Unia Europejska - Quo vadis  
3. Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)  

 

Lista zarejestrowanych paneli zamawianych i ich skład osobowy

Lista zawiera dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich opublikowanie na stronie Kongresu

 

  tytuł panelu                                                                                               uczestnicy
      
     
     

 

Lista zarejestrowanych paneli ogólnodostępnych i ich skład osobowy

Lista zawiera dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich opublikowanie na stronie Kongresu

Kolorem zielonym zaznaczone zostaną panele, do których można zgłaszać uczestnictwo

 

  tytuł panelu                                                                                               uczestnicy
   Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie
 1. Dr Artur Niedźwiedzki - Katedra Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytet Łódzki - moderator
     
     

 

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI 


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa